Integritetspolicy TINA-mottagningen

För oss på TINA-mottagningen är det viktigt att vi hanterar din integritet på ett ansvarsfullt sätt. I denna policy hittar du information om hur vi behandlar de personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga samt hur du går tillväga för att utöva dina rättigheter i enlighet med gällande Dataskyddsförordning. Denna policy kan komma att uppdateras. Gällande version finns alltid publicerad på TINA-mottagningens hemsida.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
Journalföring sker i samband med de kliniska utredningar och behandlingar som TINA-mottagningen genomför. Ofta behövs en omfattande mängd personuppgifter för att kunna göra korrekta bedömningar och för att ge professionella utlåtanden. Personuppgiftsbehandlingen i de patientjournaler som upprättas syftar även till att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Vidare behövs dokumentation för utvärdering och tillsyn av verksamheten samt för att framställa statistik om hälso- och sjukvården. För dessa ändamål samlar TINA-mottagningen in och behandlar uppgifter om patienten samt ofta uppgifter om vårdnadshavare/närstående till patienten. Behandlingen sker i enlighet med Patientdatalagen (2008:355). Personuppgifterna samlas in direkt ifrån berörd individ eller så inhämtas de från närstående eller från tidigare vårdgivare via samlad journalföring eller journalrekvirering.

För att TINA-mottagningen ska ha tillgång till den samlade journalföringen krävs samtycke från individen. För att möjliggöra nödvändig informationsinsamling kan TINA-mottagningen behöva samla in patientuppgifter även från andra personer såsom kontaktpersoner och handläggare till patienten. För dessa personer behandlas endast namn- och kontaktuppgifter och då med stöd av intresseavvägning. I samband med neuropsykiatrisk utredning genomför patienten ibland psykologiska tester, resultaten från dessa sparas på en separat dator med initialer som ej går att spåra till någon individ.

I samband med rekrytering behandlar TINA-mottagningen personuppgifter om kandidater för att kunna bedöma den enskilda individens profil mot ett faktiskt behov. I vissa fall kan TINA-mottagningen önska vidmakthålla en relation med personer (och därmed behandla uppgifter om dessa) för eventuell framtida anställning. Uppgifterna behandlas med stöd av samtycke för varje uttryckt ändamål. Utöver ovanstående behandlar vi uppgifter om personer med vilka vi har samarbeten, avtalsrelationer eller som av olika anledningar söker kontakt med oss. För dessa personer hanteras uppgifter antingen för att fullgöra skyldigheter enligt ett tecknat avtal eller för att det finns intresse att bibehålla kontakt.

Vilka personuppgifter behandlas om dig?

Journalföring 
Omfattningen av de uppgifter som vi samlar in och behandlar varierar. Uppgifter som kan behöva samlas in om patienter och deras närstående:

 • namn
 • personnummer och kön
 • kontakt-/adressuppgifter
 • uppgifter om hälsa, genetiska uppgifter
 • psykosocial situation, ekonomisk situation, missbruk, kriminell bakgrund, etnisk härkomst
 • skola/arbetsgivare och anställningsuppgifter
 • uppgifter om bakgrund till vård, ställd diagnos och anledning till och uppgifter om mer betydande åtgärder.

Rekrytering 
Uppgifter som vi behöver samla in om kandidater:

 • namn
 • kontakt-/adressuppgifter
 • utbildningsbakgrund/kompetens
 • arbetserfarenhet och prestationer
 • eventuell övrig information som en kandidat väljer att lämna ifrån sig.

Samarbeten/avtalsrelationer/söker kontakt 
Uppgifter som vi samlar in i dessa sammanhang:

 • namn
 • kontakt-/adressuppgifter
 • uppgifter för ekonomiska transaktioner.

Personal
När du blir anställd på TINA-mottagningen ingår du ett avtal med oss som arbetsgivare. I detta förhållande krävs att vi som arbetsgivare behandlar en större mängd personuppgifter då vi måste uppfylla ett större antal lagstiftningar som arbetsgivare i Sverige har krav på sig att följa. Exempel på dessa kan vara arbetsmiljölagstiftning, diskrimineringslagstiftning, lag om sjuklön, semesterlagen, skattelagstiftning m fl.

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Mailadress
 • Bankkontonummer
 • Lön, pension och förmåner
 • Kön
 • Anställningshistorik och tidrapportering
 • Sjukhistorik
 • Fotografier
 • Familjeförhållande – Närmast anhörig som nödkontakt. Antal barn samt deras födelseår om du har små barn som du är berättigad ersättning från Försäkringskassan för.
 • Allergier och överkänslighet mot livsmedel.
 • Information kopplat till dina prestationer såsom utvecklingssamtal och genomgångna kurser.

Observera att listan ovan inte är uttömmande och andra uppgifter kan komma att behandlas.

Hur behandlar TINA-mottagningen dina personuppgifter?
Uppgifterna gällande patienter behandlas i journalsystem vi är hänvisade till av Region Halland. Efter att sista uppgiften tillförts handlingen lagras uppgifterna i minst tio år i enlighet med Patientdatalagen. Vid rekrytering samlas personuppgifter in antingen av TINA-mottagningen eller av TINA-mottagningen anlitad rekryteringspartner. Uppgifterna samlas in och behandlas med stöd av samtycke kopplat till en utlyst tjänst. Vill TINA-mottagningen behandla dina personuppgifter för eventuellt framtida behov, och därmed andra ändamål, kommer särskilt samtycke insamlas. Uppgifterna hanteras endast av behöriga medarbetare på TINA-mottagningen och bevaras i upp till två år efter avslutad rekrytering eller den angivna tidsgräns som du uttryckligen har samtyckt till. Uppgifter om kontaktpersoner behandlas så länge det finns ändamål till fortsatt kontakt, så länge det finns en avtalsmässig förbindelse (eller max ett år därefter) eller under den tid det finns en rättslig skyldighet att bevara uppgifterna (exempelvis sju år enligt Bokföringslagen).

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
I samband med journalföring görs uppgifterna endast åtkomliga för behörig medarbetare på TINA-mottagningen eller av andra vårdgivare i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning. För övriga personuppgifter kan överföring endast bli aktuell till partner med vilka TINA-mottagningen har ett gällande biträdesavtal. I dessa fall speglar avtalet innehållet i denna policy eller gällande lagstiftning. Vi delar endast information med andra aktörer vid följande tillfällen:

 • Till leverantör av drift och underhåll av TINA-mottagningens IT-plattformar.
 • Till leverantör av utrednings-, behandlings-, utbildnings- och skrivtjänster.
 • Vid fakturering till Region/Kommun efter genomfört uppdrag.
 • Vid rekrytering då extern rekryteringspartner stödjer urvalsprocessen.

Vilka rättigheter har du?
TINA-mottagningen har skyldighet att föra journal enligt lag. Det innebär att vi lagrar personuppgifter och känslig information om dig som patient på TINA-mottagningen. När det gäller vilka rättigheter du har som patient kan du läsa mer i Patientdatalagen.

Patientdatalag (2008:355) Svensk författningssamling 2008:2008:355 t.o.m. SFS 2021:365 – Riksdagen

Kontakta oss
Personuppgiftsansvarig är TINA-mottagningen AB (556731-3902). Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att mejla oss på: mindata@tina-mottagningen.se

På detta sätt kommer du även i kontakt med vårt utsedda Dataskyddsombud. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att TINA-mottagningen behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Förändringar i denna Integritetspolicy
TINA-mottagningen förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy om behov uppkommer. Uppdateringar kommer om detta blir aktuellt genomföras i detta dokument, på denna lagringsplats. TINA-mottagningen uppmanar dig att hålla dig uppdaterad på eventuella förändringar.

Här finns vi Klicka här för att se karta

Kontakta oss

Please leave this field empty.