AFU – Arbetsförmågeutredning

Medicinsk bedömning av arbetsförmåga på TINA-mottagningen. Ramavtal med Mölndals stad, Göteborgs kommun och kranskommuner:

TINA-mottagningen har Ramavtal enligt ovan för att utföra medicinsk utredning av arbetsförmåga. Utredningarna är till för socialtjänstens klienter som har oklar arbetsförmåga och där man misstänker psykiatrisk /neuropsykiatrisk orsaksbakgrund. Utredningen genomförs av ett multiprofessionellt team och resulterar i ett underlag som tydligt beskriver individens funktioner kopplade till bedömning av arbetsförmåga.

Försäkringskassan skall utifrån underlaget kunna fatta beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning. Underlaget ska också visa i vilken omfattning och typ av arbetsrehabilitering som är lämplig. Remittenten skall även kunna använda underlaget vid kontakt med Arbetsförmedlingen eller andra aktörer.

Som beställare kan man välja två typer av utredningar: enbart en ”medicinsk utredning” eller en ”medicinsk bedömning inklusive neuropsykologisk utredning”. Inför utredningen är det bra om klienten får information om hur det går till samt syfte med utredningen.

Det är bra om handläggaren om möjligt följer med klienten på första besöket till mottagningen. Utredningen underlättas även om relavanta dokument bifogas till remissen så som tex tidigare gjorda utredningar. Ange uppgift om tolk vid behov.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att beställa en utredning.

Se även remissmall.

Information till klienter

Information till klienter inom Socialtjänsten inför medicinsk bedömning av arbetsförmåga.

Din handläggare på Socialtjänsten skickar en remiss till TINA-mottagningen med önskemål om att du genomgår en medicinsk utredning/bedömning av din arbetsförmåga. Resultatet av utredningen kan sedan bli ett underlag för att Försäkringskassan skall kunna fatta beslut om tex om rätten till sjukersättning eller till Arbetsförmedlingen för att du ska få rätt typ av rehabliteringsinsatser eller aktiviteter.

Du kommer under utredningstiden träffa olika yrkeskategorier på TINA-mottagningen så som kurator eller sjuksköterska, psykolog , sjukgymnast samt arbetsterapeut och läkare. Detta kommer att ske vid ca 6 besökstillfällen. Skulle du genomgå en s.k. neuropsykologisk utredning tar utredningen något längre tid.

Du kommer skriftligen att få godkänna att kopior på olika dokument inhämtas så som journalkopior, tidigare gjorda utredningar mm. Detta för att öka information om bakgrundsfakta som en del i utredningen.

TINA-mottagningen ser gärna att din handläggare från Socialtjänsten följer med dig på första besöket på mottagningen.

Här finns vi Klicka här för att se karta

Kontakta oss

Please leave this field empty.