Remissmall

Beställningsunderlag, utredning av arbetsförmåga från TINA-mottagningen

Vid beställning av uppdrag från socialtjänsten till TINA-mottagningen önskar vi att följande dokumentation/information bifogas remissen:

  • Sammanfattning av ärendet
  • Social sammanfattning
  • Underskriven samtyckesblankett
  • Kopia på tidigare utredningar och insatser

Exempelvis tidigare arbetsförmågeutredningar, läkarutlåtande, bedömning av tidigare genomförda arbetsmarknadsinsatser, tidigare ansökningar om sjukersättning eller dylikt.

Kopia på tidigare psykiatriska journalanteckningar (ex från öppenvården och/eller BUP), vid neuropsykiatrisk utredning även journaler från skolhälsovården.

Uppdragsbeskrivning till TINA-mottagningen

Vid övriga frågor rörande beställning eller underlag vänligen kontakta TINA-mottagningen:

Kungsporten 2A, 427 50 Billdal
031-89 38 80
info@tina-mottagningen.se

Här finns vi Klicka här för att se karta

Kontakta oss

Please leave this field empty.